سـهیـلی هــنــر

خط نوشته های من
 

خط شکسته

قطعه زیر را جناب آقای ابراهیمی از ممتازان انجمن اراک  به سبک و سیاق شکسته قدما جهت اینجانب تحریر نموده اند